ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
3216 ប្រកាសលេខ ០០១ /ស.រ ១៧ ស្តីពីការតែងតាំង​អាណាប័កជំនួស ប្រកាស 10-Jan-2017
29287 ប្រកាស និងសារាចរណែនាំ សំរាប់អនុវត្តច្បាប់ស្តីពីគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ (២០០១-២០០៤) ប្រកាស 08-Sep-2004
898 Prakas #002 on The Determination of Roles qnd Duties of the Control Agent in Private Medical Paramedical and Medical Aid Services (002/0307) ប្រកាស 01-Mar-2007
899 ប្រកាសលេខ ០០២ ស្តីពីការកំណត់តួនាទី ភារកិច្ច របស់ភ្នាក់ងារ​ត្រួតពិនិត្យ សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត អមវេជ្ជសាស្រ្ត និងជំនួយវេជ្ជសាស្រ្ត​(០០២/០៣០៧) ប្រកាស 01-Mar-2007
900 ប្រកាសលេខ ០០២ ស្តីពីការកែសម្រួល​ប្រកាសលេខ ០២០/០១ អបសមព ចុះថ្ងៃទី ០៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០១ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល​ ស្តីពីបែបបទ​និងល័ក្ខខ័ណ្ឌបច្ចេកទេស ក្នុងការសុំបើក ឫបិទ សុំកែទ្រង់ទ្រាយ​ ឬប្តូរទីតាំង នៃសេវាវេជ្ជសាស្រ្ត-អមវេជ្ជសាស្រ្ត និងជំនួយវេជ្ជសាស្រ្តឯក ប្រកាស 04-Sep-2003
1759 ប្រកាសលេខ ០០២ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីបីលតាប័ត្រធានារ៉ាប់រងយានយន្តជាកាតព្វកិច្ច ប្រកាស 03-Jan-2006
2159 ប្រកាសលេខ ០០៣ របស់ គណៈកម្មការមូលបត្រស្តីពីការ​ដាក់ឲ្យអនុវត្ត​វិធានសមាជិកភាព ប្រកាស 03-May-2011
1008 ប្រកាសលេខ ០០៤ ស្តីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្ត​វិធានប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពមូលបត្រ​របស់ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា(០០៤/០៨១៦) ប្រកាស 17-Aug-2016
15615 ប្រកាសលេខ ០០៤ គមក.ប្រក​ ស្តីពីខ្លឹមសារគោល នៃវិធានប្រតិបត្តិកររបស់ទីផ្សារមូលបត្រ ប្រព័ន្ធផាត់ទាត់​ និងទូទាត់​មូលបត្រ​ និងសេវារក្សាទុកមូលបត្រ ប្រកាស 18-Mar-2010
1127 ប្រកាសលេខ ០០០៥ ស្តីពីការបែងចែកភារកិច្ច និង​របៀបរបបការងារ​របស់ថ្នាក់ដឹកនាំ​ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ប្រកាស 23-Jan-2014
1007 ប្រកាសលេខ ០០៥ ស្តីពីវិនិយោគិនគុណវុឌ្ឍិក្នុងវិស័យមូលបត្រ ប្រកាស 17-Aug-2016
1128 ប្រកាសលេខ ០០០៦ ស្តីពីការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់សំណង់​រវាងក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល និងក្រុមហ៊ុន ឌីសខាវើរី អ៊ិនវេសមេន ខូលអិលធីឌី ចុះថ្ងៃទី ២៥​ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ ប្រកាស 24-Jan-2014
12466 ប្រកាស​លេខ​ ០០៦​ សហវ​.ប្រក​ ស្តី​ពី​ការតែងតាំង​រជ្ជទេយ្យករ​បុរេប្រទាន​ និង​រជ្ជទេយ្យករ​បុរេប្រទាន​រង​របស់​អគ្គនាយក​ដ្ឋាន​គយ​និង​រដ្ឋាករ​កម្ពុជា​ នៃ​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​(០០៦​/០១១៨​) ប្រកាស 09-Jan-2018
901 ប្រកាសលេខ ០០៧​ ស្តីពីការផ្តល់ផ្លាកសញ្ញាសំគាល់ (LOGO) ថ្មី ដល់សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត អមវេជ្ជសាស្រ្ត និងជំនួយវេជ្ជសាស្រ្ត(០០៧/០៣០១) ប្រកាស 23-Mar-2001
902 Prakas #007 on the Provision of the New Logo to Medical, Paramedical, Medical Aid Services(007/0301) ប្រកាស 23-Mar-2001
903 ប្រកាសលេខ ០០៨ ស្តីពីបែបបទនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌបច្ចេកទេស ក្នុងការ​សុំបើក ឬបិទ ឬប្តូរទីតាំង នៃមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្ស និង​មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្ស(០០៨/០១១០) ប្រកាស 26-Jan-2010
904 Prakas # 008 on the formalities and technical conditions for requesting to open,close or relocate a beauty treatment center and beauty care center(008/0110) ប្រកាស 26-Jan-2010
12467 ប្រកាស​លេខ​ ០០៨​ សហវ.ប្រក​ ស្តី​ពី​ការតែងតាំង​រជ្ជទេយ្យករ​បុរេប្រទាន​ និង​រជ្ជទេយ្យករ​បុរេប្រទាន​រង​ របស់​អគ្គនាយក​ដ្ឋាន​រតនាគារជាតិ​ នៃ​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ (០០៨​/០១១៨​) ប្រកាស 09-Jan-2018
15616 ប្រកាសលេខ ០០៩ ស្តីពីការទទួលស្គាល់ភ្នាក់ងារបញ្ជិកាមូលបត្រ ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ និងភ្នាក់ងារទូទាត់ ប្រកាស 30-Jun-2010
1129 ប្រកាសលេខ ០០០៩ ស្តីពីការទទួលស្គាល់​ក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីរាជការ​នៅថ្នាក់មន្ទីររាជធានី ខេត្ត ចំនួន ២៨៥រូប ដែលផ្ទេរមកពីក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ឲ្យស្ថិតនៅក្រោម​ក្របខ័ណ្ឌ​ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលជាស្ថាពរ។ ប្រកាស 24-Jan-2014
905 ប្រកាសលេខ ០០៩ ស្តីពីការកែសម្រួល​រចនាសម្ព័ន្ធ សាលាមធ្យមសិក្សា​ពេទ្យ និងមន្ទីរពេទ្យ ព្រះកេតុមាលា (០០៩/០៦០៤) ប្រកាស 29-Jun-2004
906 Prakas #009 on the modification of Structure of Medical School of the Royal Cambodian Armed Forces and Preah Ketomealea Hospital(009/0604) ប្រកាស 29-Jun-2004
29588 ប្រកាសលេខ ០០៩ ស្តីពីការចាត់ជាបន្ទុករបស់រដ្ឋនូវអាការលើតម្លៃបន្ថែមលើមុខទំនិញដែលជាអាហារជាមូលដ្ឋាន​សម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ (០០៩/០១២២) ប្រកាស 11-Jan-2022
1130 ប្រកាសលេខ ០០១០​ ស្តីពីការទទួលស្គាល់ក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីរាជការនៃរដ្ឋបាល​ថ្នាក់កណ្តាលចំនួន ២៤៩រូប ដែលផ្ទេរ​មកពីក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម​ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ជាស្ថាពរ។ ប្រកាស 24-Jan-2016
28525 ប្រកាស​លេខ​ ០១០​ ឧស.កឧ.ប្រក​ ០១​ ស្តី​ពី​ ការអនុញ្ញាត​ឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ សាន់​រ៉ា​យស៍​ ឡៃ​ថ៍​ អេន​ធើ​ប្រាយ​ ឯ.ក​ (SUNRISE​ LIGHT​ ENTERPRISE​ CO​.,LTD​) តំណាងដោយ​ លោក​ WANG​ YANQIANG​ បង្កើត​រោច​ក្រ​ផលិត​ខ្សែភ្លើង​អគ្គិសនី​ និង​អំ​ពូ​ឡភ្លើង​លម្អ​ ដែល​មាន​ទីតាំង​ស្ថិតនៅ​ តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ មេន​ហា​តធេ​នស្វាយរៀង​ (សង្កាត់​បាវិត​ ក្រុង​បាវិត​ ខេត្តស្វាយរៀង​) (០១០​/០១១៨​) ប្រកាស 10-Jan-2018
1131 ប្រកាសលេខ ០០១១ ស្តីពីការទទួលស្គាល់ក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីរាជការ​នៃអាជ្ញាធរប្រេងកាតជាតិកម្ពុជាចំនួន ៩២រូប ដែលបានផ្ទេរពីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល។ ប្រកាស 24-Jan-2014
907 Prakas #11 on The modification of article 24 of Ministry of health's Prakas #021 dated on 4 September 2003,on the Procedure and Technical Conditions Set in the Request to Open or Close Transform or Relocate Private Medical Paramedical and Medical Aid ប្រកាស 30-Mar-2004
908 ប្រកាសលេខ​ ០១១ ស្តីពីការកែសម្រួល​ប្រការ ២៤ នៃប្រកាសលេខ ០២១ ចុះថ្ងៃទី ០៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៣ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីបែបបទនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌបច្ចេកទេស ក្នុងការសុំបើក ឬបិទ សុំកែទ្រង់ទ្រាយ ឬប្តូរទីតាំង នៃសេវាវជ្ជសាស្រ្ត អមវេជ្ជសាស្រ្ត និងជំនួយវេជ្ជសាស្រ្តឯក ប្រកាស 30-Mar-2004
12468 ប្រកាស​លេខ​ ០១១​ សហវ.ប្រក​ ស្តី​ពី​ការតែងតាំង​គណនេយ្យករ​ប្រចាំ​ទីភ្នាក់ងារ​បញ្ជាក់​ចំណាយ​សេវា​សុខាភិបាល​នៃ​ក្រសួងសុខាភិបាល​ (០១១​/០១១៨​) ប្រកាស 11-Jan-2018
1132 ប្រកាសលេខ ០០១២ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋានចំណុះ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​កិច្ចការទូទៅ ប្រកាស 28-Jan-2014
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 64195587, Online: 218, Today: 20665, Yesterday: 23184, This week: 78184
Web Design: CITA