ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
1600 សារាចរណែនាំលេខ​ ០១ របស់រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌អំពីចំណាត់ការរបស់តុលាការខេត្ត-ក្រុង ក្រោយពីភាគីបានប្តឹងឧទ្ធរណ៍ពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួន សារាចរណែនាំ 24-Jan-1994
1601 សារាចរលេខ ០១ របស់រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌ ស្តីអំពីការចោទប្រកាន់ជនប្រព្រឹត្តល្មើស​ក្នុងសំណុំរឿងព្រហ្មុទណ្ឌ។ សារាចរណែនាំ 13-Jan-1998
1602 សារាចរលេខ ០១ របស់រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌ស្តីពីអំពី សេចក្តីណែនាំអំពិរបៀបចាត់ការ និងនីតិវិធីសំរាប់​អយ្យការ និង​តុលាការប្រជាជនខេត្ត ក្រុង សារាចរណែនាំ 18-Feb-1985
1603 សារាចរលេខ ០១ របស់រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌ ស្តីពីការផ្តន្ទទោសជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសឧក្រិដ្ឋ សារាចរណែនាំ 14-Feb-1997
1604 សារាចរលេខ ០១ របស់រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌ ស្តីអំពី សេចក្តីណែនាំអំពី នីតិវិធី ជំនុំជំរះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ​ដែលត្រូវផ្តន្ទាទោស​មានកម្រិតតិចជាង៥(ប្រាំ)ឆ្នាំ សារាចរណែនាំ 07-Mar-1984
1605 សារាចរលេខ ០១ របស់រដ្ឋមន្រ្តីមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌ស្តីអំពី ករណីមន្ទីរឃុំឃាំង និងពន្ធនាគារខេត្ត ក្រុង ខ្វះទឹក និងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ សារាចរណែនាំ 20-May-1996
28236 សារាចរលេខ ០១ សរ ស្តីពី ការកំណត់នីតិវិធីសម្រាប់បើកផ្តល់ប្រាក់របបសន្តិសុខសង្គមរៀងរាល់ពីរសប្តាហ៍ម្តងក្នុងខែនីមួយៗ ជូនអតីតមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល អតីតយុទ្ធជន និងអ្នកនៅក្នុងបន្ទុក (០០១/០១១៩) សារាចរណែនាំ 02-Jan-2019
28237 សារាចរណែនាំលេខ ០១ សរណន ស្តីពីការផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនការទូត (០០១/០១១៩) សារាចរណែនាំ 09-Jan-2019
12135 សារាចរណែនាំលេខ ០១ ស្តីពី ការរៀបចំទិវាវប្បធម៌ជាតិ ៣មីនា លើកទី២០ ឆ្នាំ ២០១៨ សារាចរណែនាំ 23-Jan-2018
109 សារាចរណែនាំលេខ ០០១ ស្តីពីការគ្រប់គ្រង​ក្រុមជាងសំណង់(០០១/០៧០០) សារាចរណែនាំ 10-Jul-2000
881 សារាចរណែនាំលេខ ០០១ សហរ ស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់​ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់ការអនុវត្តឆ្នាំ ២០១៥ (០០១/០១១៥) សារាចរណែនាំ 02-Jan-2015
2679 សារាចរលេខ ០១ សរ ស្តីពី ការរៀបចំ​ទិវាវប្បធម៌ជាតិ ៣មីនា លើកទី ១៨ ឆ្នាំ ២០១៦ សារាចរណែនាំ 12-Feb-2016
4481 សារាចរ ០១ សរ ស្តីពីវិធាន និងនីតិវិធី នៃការកែសម្រួល និងវិចារណកម្មស្ថាប័ន នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា (០០១/០៣១៧) សារាចរណែនាំ 31-Mar-2017
27010 សារាចរណែនាំលេខ ០០១ ស្តីពីការអនុវត្តប្រកាសស្តីពីចំណាត់ថ្នាក់ហានិភ័យឥណទាន និងវិធានធនលើអ៊ីមភែរមិន (០០១/០២១៨) សារាចរណែនាំ 16-Feb-2018
27011 សារាចរណែនាំលេខ ០០១ ស្តីពីការអនុវត្តប្រកាសស្តីពីកំណត់ទ្រនាប់ដើមទុនរបស់គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារជាតិ​និងហិរញ្ញវត្ថុ (០០១/០៣១៨) សារាចរណែនាំ 07-Mar-2018
29328 សារាចរលេខ ០១ កយ.សរ ស្តីពីការអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិ​ដាក់ជនត្រូវចោទឲ្យនៅក្រោម​ការត្រួតពិនិត្យ​តុលាការ សារាចរណែនាំ 22-Jan-2014
12948 សារាចរលេខ ០១ សរ​ស្តីពីការប្រើទង់ជាតិ ទង់សាសនា និងទង់ព្រះមហាក្សត្រ​ព្រមទាំងព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍ព្រះអង្គទាំងបី(០០១/០៣១៨) សារាចរណែនាំ 06-Mar-2018
28326 សារាចរលេខ ០១ សរណន ស្តីពី ការប្រើប្រាស់កម្រងកម្មវិធីពុម្ភអក្សរខ្មែរយូនីកូដ( Khmer Unicode) សារាចរណែនាំ 21-Aug-2009
1758 សារាចរណែនាំលេខ ០០១ របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនស្តីពីការអនុវត្តន៍កាតព្វកិច្ចធានារ៉ាប់រងភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវយានយន្ត ឬធានារ៉ាប់រងតតិយជន និងកាតព្វកិច្ចធានារ៉ាប់រងការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរ សារាចរណែនាំ 09-Sep-2004
28672 សារាចរណែនាំលេខ ០០២ សរណន ស្តីពីការរៀបចំចំណាត់ថ្នាក់រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ (០០២/០៣០៩) សារាចរណែនាំ 05-Mar-2009
28180 សារាចរណែនៃលេខ ០២ សរណន ស្តីពីការចាត់វិធានការថែរក្សាទឹកទុក (០០២/០១១៩) សារាចរណែនាំ 17-Jan-2019
1606 សារាចរលេខ ០១ របស់រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌ស្តីអំពី សេចក្តីណែនាំស្តីពីនីតិវិធីជូនដំណឹង​ពិសាលក្រមកំបាំងមុខ និង​ការប្រគល់ដីកាកោះ សារាចរណែនាំ 29-Aug-2005
1607 សារាចរលេខ ០២ រប ៨៥ របស់រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌ ស្តីពីសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការចេញសាលក្រមរឿងផ្តាច់សមគ្គសង្វាសដោយការព្រមព្រៀងគ្នា។ សារាចរណែនាំ 18-Feb-1985
1608 សារាចរលេខ ០២ របស់ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្រ្តី ស្តីពីការដោះស្រាយសំណូមពររបស់ប្រជាជន សារាចរណែនាំ 31-Jan-1984
1609 សារាចរលេខ ០២ របស់រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌ ស្តីពីករណីអនីតិជនអាយុក្រោម​ ១៨ឆ្នាំ សារាចរណែនាំ 18-Apr-1995
1611 សារាចរលេខ ០២ របស់រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌ ស្តីពីសេចក្តីណែនាំស្តីពីរយៈពេលដាក់​រឿងក្តីដោះស្រាយទាំងរឿងរដ្ឋប្បវេណី ទាំងរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌ​។​ សារាចរណែនាំ 24-Jun-1996
110 សារាចរណែនាំលេខ ០០២ ស្តីពី​ការចុះបញ្ជី​ប្រកបអាជីវកម្ម​ សិក្សាគំរោងប្លង់ និងសាងសង់​របស់សហគ្រាស ក្រុមហ៊ុន និង​រូបវ័ន្តបុគ្គលបរទេស(០០២/០៧០០) សារាចរណែនាំ 10-Jul-2000
2680 សារាចរលេខ ០២ សរ​ ស្តីពីការបោសសម្អាតមីន និង​សំណល់​ជាតិផ្ទុះពីសង្រ្គាមតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន សារាចរណែនាំ 02-Mar-2016
4482 សារាចរលេខ ០២ ស្តីពីការប្រារព្ធទិវាអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាលើកទី១០ (០០២/០៤១៧) សារាចរណែនាំ 25-Apr-2017
4483 សារាចរណែនាំលេខ ០២ សរណន ស្តីពីការចាត់តាំងខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី១៣១ នៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិថ្ងៃទី ១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧ (០០២/០៣១៧០) សារាចរណែនាំ 31-Mar-2017
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 64195503, Online: 205, Today: 20581, Yesterday: 23184, This week: 78100
Web Design: CITA