ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
27026 ប្រកាសលេខ ០០១ ស្តីពីការកំណត់​ថវិកាឧបត្ថម្ភសម្រាប់រៀបចំពិធីបុណ្យសពអតីតនាយទាហានថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ ឧត្តមនាវី (០០១/០១១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 24-Jan-2018
114 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ០០២ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារ​អន្តរក្រសួង​ត្រួតពិនិត្យ​ និងញ្ជាក់សុវត្ថិភាព​សំណង់រោងចក្រផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់​ និងផលិតស្បែកជើង (០០២/០១១៤) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 09-Jan-2014
891 Joint Prakas #007 on Conditions of Advertisement of Modern Medicines,Traditional Medicines,Cosmetic,Feeding Products for Infants and Children,Tobacco,and Private Medical,Paramedical,and Medical Aide Services (07/0206) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 21-Feb-2006
12431 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ០០៩ ស្តីពីការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន​សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ របស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម​ ប្រកាសអន្តរក្រសួង 10-Jan-2018
12433 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ​ ០១៥ ស្តីពីការតែងតាំងរជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទាននៅក្រសួងមហាផ្ទៃ(ផ្នែកសន្តិសុខសាធារណៈ) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 18-Jan-2018
989 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៣០ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជី អំពីសិទ្ធិប្រត្យក្សទាក់ទងនឹងក្រមរដ្ឋប្បវេណី (៣០/០១១៣) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 29-Jan-2013
27027 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ០៥៥ ស្តីពីការផុ្តល់នីតិសម្បទាឲ្យពិនិត្យបទល្មើសក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងជីកសិកម្ម (០៥៥/០១១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 18-Jan-2018
990 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៥៩ ស្តីពីការចុះបញ្ជីអចលនវត្ថុទាក់ទងនឹងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី(៥៩/០៥១១) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 30-May-2011
12465 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ០៩៥ ស្តីពីការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន​សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ របស់អាជ្ញាធរអាងទន្លេសាប (ក្រសួងធនធានទឹក) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 25-Jan-2018
12434 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ​ ០៩៧ ស្តីពីការតែងតាំងរជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទាននៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ប្រកាសអន្តរក្រសួង 18-Jan-2018
12435 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៩៨ ស្តីពីការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ប្រកាសអន្តរក្រសួង 26-Jan-2018
12185 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១០៨ សហវ.ប្រក ស្តីពីការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន​សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ របស់អាជ្ញាធរទន្លេសាប (ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 02-Feb-2017
12437 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១១១ ស្តីពីការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១៨ នៅនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល​ នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ប្រកាសអន្តរក្រសួង 30-Jan-2018
4490 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១១៣ ស្តីពីការតែងតាំងរជ្ជទេយ្យករ និងរជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទានរបស់បេឡាអតីតយុទ្ធជន នៃក្រសួងសង្គមកិច្ច និងយុវនីតិសម្បទា ប្រកាសអន្តរក្រសួង 03-Feb-2017
4491 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១១៤ ស្តីពីការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ រ​បស់បេឡាជាតិអតីតយុទ្ធជន ប្រកាសអន្តរក្រសួង 03-Feb-2017
12438 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១១៤ ស្តីពីការបង្កើត​រជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ប្រកាសអន្តរក្រសួង 01-Feb-2018
4492 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១១៥ ស្តីពីការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ របស់គណៈកម្មាធិការ​ទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃកម្ពុជា​ ប្រកាសអន្តរក្រសួង 03-Feb-2017
12440 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១១៥ ស្តីពីការបង្កើត​រជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានរបស់នាយកដ្ឋានឧត្តមសិក្សា​សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ប្រកាសអន្តរក្រសួង 02-Feb-2018
28284 ប្រកាសលេខ ១១៧ សហវ.ប្រក ស្តីពីការតែងតាំងរជ្ជទេយ្យបុរប្រទានរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៅអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ និងផែនការ (១១៧/០២១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 02-Feb-2018
28505 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១១៩ សហវ.ប្រក ស្តីពីការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ របស់នាយកដ្ឋានអប់រំកុមារតូច នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា(១១៩/០២១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 02-Feb-2018
4493 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១២០ ស្តីពីការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ របស់សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង ប្រកាសអន្តរក្រសួង 03-Feb-2017
4494 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១២១ ស្តីពីការបង្កើត​រជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន​សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ របស់វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ប្រកាសអន្តរក្រសួង 17-Jan-2017
12441 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១២២ ស្តីពីការតែងតាំង​រជ្ជទេយ្យករបុរប្រទាន​ប្រចាំនៅអាជ្ញាធរ​ជាតិសំបូរព្រៃគុក នៃក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ប្រកាសអន្តរក្រសួង 05-Feb-2018
4495 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១២៣ ស្តីពីការតែងតាំងរជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទាន​របស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពនៃក្រសួងបរិស្ថាន ប្រកាសអន្តរក្រសួង 03-Feb-2017
12443 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ​ ១២៤ ស្តីពីការបង្កើត​រជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨​ ប្រចាំនៅអាជ្ញាធរជាតិ​សំបូរព្រៃគុក នៃក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិលៈ ប្រកាសអន្តរក្រសួង 05-Feb-2018
4496 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១២៥ ស្តីពីការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ របស់ក្រសួងផែនការ ប្រកាសអន្តរក្រសួង 03-Feb-2017
4497 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១២៦ ស្តីពីការតែងតាំង​រជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទានរបស់ក្រសួងផែនការ ប្រកាសអន្តរក្រសួង 03-Feb-2017
4498 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១២៧ ស្តីពីការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ របស់វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ ប្រកាសអន្តរក្រសួង 05-Jan-2017
4499 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៣១ ស្តីពីការបង្កើត​រជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ នៅអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំង​គ្រឿងញៀន ប្រកាសអន្តរក្រសួង 03-Feb-2017
12446 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ​ ១៣២ ស្តីពីការបង្កើត​រជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨​ របស់​បេឡាជាតិអតីតយុទ្ធជន នៃក្រសួងសង្គមកិច្ច​ អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ប្រកាសអន្តរក្រសួង 05-Feb-2018
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 64195623, Online: 224, Today: 20701, Yesterday: 23184, This week: 78220
Web Design: CITA