ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
327 កិច្ចព្រមព្រៀង​ក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន​ស្តីពីការដឹកជញ្ជូន​ពហុរូបភាព(០២/០១០៨) ធ​ម្មនុញ្ញ 19-Jan-2008
726 កិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការ​ រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសហគមន៍អឺរ៉ុប (០២/០៥៩៩) ធ​ម្មនុញ្ញ 17-May-1999
490 កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាង​និងក្នុងរង្វង់​រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត​ប្រជាធិបតេយ្យឡាវ ព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៏ និងសាធារដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ស្តីពីការសម្រួលនៃការ​ដឹកជញ្ជូនទំនិញ និងពលរដ្ឋឆ្លងកាត់​ព្រំដែន(០២/០១០៣) ធ​ម្មនុញ្ញ 20-Jan-2003
15614 សេចក្តីឯកភាពជាគោលការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា ស្តីពីការ​ប្រើប្រាស់សិទ្ធិបង្កើត​សមាគមនៅកម្ពុជា ថ្ងៃទី ២០ ខែ មេសា​ឆ្នាំ ១៩៩២ ធ​ម្មនុញ្ញ 20-Apr-1992
538 កិច្ចព្រមព្រៀង ពិធិសារ និងអនុស្សារណៈ នៃសមាគមប្រជាជាតិ​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ហៅកាត់ថា អាស៊ាន(០៣/០៧០០) ធ​ម្មនុញ្ញ 25-Jul-2000
729 កិច្ចព្រមព្រៀង​ រវាងរាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ស្តីពីការជំរុញ និងការការពារវិនិយោគ (០៣/០៧៩៩) ធ​ម្មនុញ្ញ 19-Jul-1999
306 កិច្ចព្រមព្រៀង​ស្តីពីសហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ច និងបច្ចេកទេស​រវាង​រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាល​នៃរដ្ឋគូវ៉ែត(០៤/០៥០៩) ធ​ម្មនុញ្ញ 19-May-2009
330 កិច្ចព្រមព្រៀង​អាស៊ានស្តីពីការគ្រប់គ្រង​គ្រោះមហន្តរាយ និងការឆ្លើយតប​សង្រ្គោះបន្ទាន់​(០៤/០២០៨) ធ​ម្មនុញ្ញ 15-Feb-2008
133 កិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ាន ស្តីពីបំលាស់ទីរូបវន្តបុគ្គល (០០៤/០១១៤) ធ​ម្មនុញ្ញ 09-Jan-2014
456 កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ​ និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទាក់ទងនឹង​ការ​កាត់សេចក្តី​នៅក្រោមច្បាប់កម្ពុជា​នូវឧក្រិដ្ឋកម្ម​ដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងរយៈកាល​នៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ(០៤/១០០៤) ធ​ម្មនុញ្ញ 19-Oct-2004
731 កិច្ចព្រមព្រៀង​ រវាងរាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសហព័ន្ធស្វីស ស្តីពីការជំរុញ និងការការពារវិនិយោគ (០៤/០៧៩៩) ធ​ម្មនុញ្ញ 19-Jul-1999
540 កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង​សាធាណរដ្ឋ​សហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ស្តីពីការជំរុញ និងការពារទៅវិញទៅមក​នូវការ​វិនិយោគ(០៥/០៧០០) ធ​ម្មនុញ្ញ 30-Jul-2000
307 កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាល​នៃ​សាធារណរដ្ឋឆែក ស្តីពីការជំរុញ និងការ​ការពារ​ទៅវិញទៅមកនូវការ​វិនិយោគ (០៥/០៥០៩) ធ​ម្មនុញ្ញ 19-May-2009
711 កិច្ចព្រមព្រៀង​ ស្តីពីការលើកទឹកចិត្តវិនិយោគរវាង​រដ្ឋាភិបាល​នៃសហរដ្ឋអាមេរិក និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា (០៥/០២៩៧) ធ​ម្មនុញ្ញ 24-Feb-1997
530 កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាងរាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ និងរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋបារាំង ស្តីពីការជំរុញនិងការការពារ​ទៅវិញទៅមកនៃវិនិយោគ(០៦/០៦០១) ធ​ម្មនុញ្ញ 29-Jun-2001
542 កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង​សាធាណរដ្ឋ​ឥណ្ឌូនេស៊ីស្តីពីការជំរុញ និងការពារទៅវិញទៅមក​នូវការ​វិនិយោគ(០៧/០៧០០) ធ​ម្មនុញ្ញ 30-Jul-2000
308 កិច្ចព្រមព្រៀង ​ រវាង​រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង​រដ្ឋាភិបាល​គូវ៉ែត ស្តីពីការជំរុញ និងការការពារ​ទៅវិញទៅមកនូវការ​វិនិយោគ(០៦/០៥០៩) ធ​ម្មនុញ្ញ 19-May-2009
529 កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាងរាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ និងរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីន ស្តីពីការជំរុញនិងការការពារ​ទៅវិញទៅមកនៃវិនិយោគ(០៧/០៦០១) ធ​ម្មនុញ្ញ 29-Jun-2001
243 កិច្ចព្រមព្រៀងពហុនីយកម្ម​គំនិតផ្តួចផ្តើមឈៀងម៉ៃ(០០៧/០៦១០) ធ​ម្មនុញ្ញ 08-Jun-2010
507 កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាងរាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋក្រូអាស្យា ស្តីពីការជំរុញនិងការការពារ​ទៅវិញទៅមកនៃវិនិយោគ(០៧/០២០២) ធ​ម្មនុញ្ញ 07-Feb-2002
212 កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាល​នៃរដ្ឋកាតា ស្តីពីការគ្រប់គ្រង​ ការប្រើប្រាស់​ហត្ថពលកម្ម​នៅរដ្ឋកាតា(០៨/០៩១២) ធ​ម្មនុញ្ញ 20-Sep-2012
508 កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាងរាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋគូបា ស្តីពីការជំរុញនិងការការពារ​ទៅវិញទៅមកនៃវិនិយោគ(០៨/០២០២) ធ​ម្មនុញ្ញ 07-Feb-2002
388 កិច្ចព្រមព្រៀង​សហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់​ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង​អំពើប្លន់នាវា និងអំពើប្លន់​ប្រដាប់អាវុធក្នុងដែនសមុទ្រអាស៊ី(០៩/០៤០៦) ធ​ម្មនុញ្ញ 07-Apr-2006
245 កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាងរាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​និងរដ្ឋាភិបាល​នៃ​សាធារណរដ្ឋ​សង្គម​និយមវៀតណាម​ស្តីពីការដឹកជញ្ជូន​តាមផ្លូវទឹក(០០៩/០៦១០) ធ​ម្មនុញ្ញ 30-Jun-2010
335 កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជប៉ុន ស្តីពី សេរីភាវូបនីយកម្ម ការជំរុញ និងការការពារវិនិយោគ(១០/០២០៨) ធ​ម្មនុញ្ញ 27-Feb-2008
196 កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងដ្ឋាភិបាល​នៃប្រទេសសមាជិក​សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍​និងរដ្ឋាភិបាល​សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន​ស្តីពីការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្រ,កិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន​ស្តីពីការសម្រួល​ការដឹកជញ្ជូនអន្តររដ្ឋ,ពិធីសារ​ទី៦ ស្តីពីស្ថានីយ៍ព្រំដែនផ្លូវដែ ធ​ម្មនុញ្ញ 09-Jun-2013
313 កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​និងរដ្ឋាភិបាល​នៃ​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ ស្តីពីការជំរុញ និង​ការការពារវិនិយោគ(១១/០៧០៩) ធ​ម្មនុញ្ញ 03-Jul-2009
140 កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីបុព្វសិទ្ធិ និងអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់ សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍(១១/០៦១៤) ធ​ម្មនុញ្ញ 14-Jun-2014
166 កិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម និងសេដ្ឋកិច្ចរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាល នៃសាធារណរដ្ឋបេឡារុស(១១/១១១៥) ធ​ម្មនុញ្ញ 16-Nov-2015
215 កិច្ចព្រមព្រៀង​ស្តីពីការបង្កើត​វិទ្យាស្ថាន​អភិវឌ្ឍន៍បៃតងសកល(១១/១២១២) ធ​ម្មនុញ្ញ 26-Dec-2012
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 65552113, Online: 218, Today: 7731, Yesterday: 18488, This week: 7731
Web Design: CITA